Open/Close Menu Закон працює на Вас

ПОЗОВНА ЗАЯВА про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

Подільський районний суд м. Києва 04071, м. Київ, вулиця Хорива, 21

Позивач: ОСОБА_1 (ПІБ) 04071, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. Х, кв. Х РНОКПП: ХХХХХХХХХХ моб. тел. +ХХХХХХХХХХХХ офіційна ел. адреса: немає адреса електронної пошти: ХХХХ@ХХХХХ

Представник позивача: Адвокат ОСОБА_2 Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ХХХ від 01.01.2017 02068, Україна, м. Київ вул. Драгоманова, буд. Х, кв. Х моб. тел: +ХХХХХХХХХХХХ офіційна ел. адреса: ХХХХ@ХХХХХ адреса електронної пошти: ХХХХ@ХХХХХ

Відповідач: ОСОБА_3 (ПІБ) місце проживання: 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. Х, кв. Х РНОКПП: ХХХХХХХХХХ моб. тел. +ХХХХХХХХХХХХ офіційна ел. адреса: немає адреса електронної пошти: ХХХХ@ХХХХХ

ПОЗОВНА ЗАЯВА про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

             12.11.2011 р. наказом № 3, ОСОБА_1 (далі Позивач) прийнято на посаду ПОСАДА_1 ТОВ «ОСОБА_3» (далі Відповідач), що підтверджується записом № 5 в його трудовій книжці.

            06.07.2020 р., наказом директора ТОВ «ОСОБА_3» його було звільнено з займаної  посади на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України (наказ № 23-н по ТОВ «ОСОБА_3»).

            Позивач вважає, що його було незаконно звільнено з роботи з наступних підстав.

       Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Ч. 2 ст. 40 КЗпП України  передбачено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 12 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Ч. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 42 КЗпП України передбачено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

 При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Так, 01.05.2020 р. відповідно до наказу №19-н по ТОВ «ОСОБА_3»,Позивача та ще трьох працівників було попереджено про можливе наступне вивільнення в зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Але, з поміж інших працівників ТОВ «ОСОБА3», Позивач,  як працівник з більшою кваліфікацією і з безперервним стажем роботи на посаді ПОСАДА_1 близько 9 років мав переважне право на залишення на роботі. Крім того на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, що підтверджується довідкою про склад сім’ї від 12.05.2020 р., виданою ХХХХХХХХХ  сільською радою  та свідоцтвами про народження дітей.

           Окрім вищезгаданих порушень допущених при незаконному звільненні Позивача, питання щодо скорочення не було погоджено належним чином з виборним органом профспілкового комітету, членом якого являвся Позивач .

Відповідно до ст. 43 КЗпП України та п. 15 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992 №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» розірвання трудового договору з ініціативи  власника  або уповноваженого ним  органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу,  крім випадків,  передбачених статтями 43 і 43(1) КЗпП України.

           У разі незаконного звільнення з роботи працівник, згідно з чч. 1, 2 ст. 235 КЗпП України, повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Одночасно з цим повинно бути вирішене питання про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Середній заробіток працівника визначається відповідно до ст. 27 Закону України “Про оплату праці” за правилами, передбаченими Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.

З урахуванням цих норм, зокрема абз. 3 п. 2 Порядку, середньомісячна заробітна плата за час вимушеного прогулу працівника обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана виплата, тобто, що передують дню звільнення працівника з роботи.

Відповідно до п. 5 розд. ІV Порядку основою для визначення загальної суми заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу, є середньоденна заробітна плата працівника, яка згідно з п. 8 цього Порядку визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів, а у випадках, передбачених чинним законодавством – календарних днів за цей період.

На день подачі до суду заяви про уточнення позовних вимог, Позивач перебуває у вимушеному прогулі ХХХ днів, з 06.07.2020 р. по ХХ.ХХ.2020 р. Відповідно до довідки виданої ТОВ «ОСОБА_3» № 12 від 02.02.2020 р., заробітна плата Позивача  за 2019 р. становить ХХХ ХХ грн., за період з 06.05.2020 по 06.07.2020 р. – становить ХХХ ХХ грн., а разом ХХХ ХХ грн.. За цей час Відповідач зобов’язаний заплатити на користь Позивача заробітну плату в сумі ХХХ ХХ грн. ( виходячи із наступного розрахунку РОЗРАХУНОК_1). Свої вимоги у зазначеній частині Позивач  збільшить на день розгляду справи в суді.

Крім цього, незаконним звільненням йому було заподіяно моральну шкоду, яка  полягала в душевних стражданнях, яких він зазнала внаслідок протиправної поведінки відповідачів.

Ч. 1 ст. 23 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї. Ст. 237-1 КЗпП України передбачено відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Моральні страждання Позивача полягають саме у тому, що:

1) внаслідок протиправної поведінки Відповідача, Позивач залишилася у даний дуже складний для нашої країни і її громадян час без роботи, в зв’язку з чим  зазнала сильних душевних страждань. На ґрунті цього різко погіршився стан її здоров’я;

2)  було порушено звичайний уклад її життя  і їй доводиться докладати багато зусиль, для відновлення свого порушеного права, що також негативно позначилась на її емоційному стані.

3) в зв’язку із зменшенням її доходів, Позивачу доводиться позичати гроші у знайомих, щоб оплатити послуги юриста та забезпечити своє існування, що принижує її честь і гідність та впливає на стосунки з оточуючими людьми.

4) пропрацювавши 9 років в ТОВ «ОСОБА_3», Позивач немала жодних дисциплінарних стягнень, були тільки відзнаки  і їй ніколи не приходила думка, що вона піде з роботи таким чином, тобто її незаконно звільнять і їй доведеться через суд відновлювати своє порушене право, що також накладає певний негативний відбиток на її емоційний стан.

Враховуючи все вищевикладене заподіяну Позивачу моральну шкоду оцінюємо в ХХХ ХХ грн.

Відповідно до ст. 133 Цивільно-процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати:

– на професійну правничу допомогу;

– пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

– пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

– пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно з ч.1 ст. 137 ЦПК України, витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:

– у разі задоволення позову – на відповідача;

– у разі відмови в позові – на позивача;

– у разі часткового задоволення позову – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Для відновлення свого порушеного права у судовому порядку Позивачу довелося звернутися до адвоката.  В зв’язку з цим їй довелося понести  витрати на правничу допомогу в розмірі ХХ ХХХ грн., що підтверджується Актом наданих послуг №ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ, квитанцією до прибуткового касового ордера №3  від ХХ.ХХ.ХХХХ р. та договором про надання правової допомоги від 07.07.2020 р., Детальним описом наданих послуг №ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р.

Щодо вжиття заходів для досудового врегулювання спору, Позивач зазначає, що заходи для досудового врегулювання спору не вживались.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не вживались. Додатково Позивач зазначає, що оригінали письмових доказів, а саме: трудова книжка Позивача; довідка по заробітній платі за останні два місяці № ХХХ;  акт наданих послуг №ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ.; квитанція до прибуткового касового ордера №3  від ХХ.ХХ.ХХХХ р.; Детальний опис наданих послуг №ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р.

знаходиться в Позивача;

            Водночас Позивач повідомляє, що  оригінали письмових доказів: посадова інструкція ПОСАДА_1 ТОВ «ОСОБА_3»;  штатний  розпис ТОВ «ОСОБА_3»; Наказу № ХХ по ТОВ «ОСОБА_3» знаходиться у Відповідача.

Згідно з п. 1.ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються Позивачі за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.

Зазначені Позивачем в заяві обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

 На підставі викладеного й у відповідності до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 40, чч. 1,2 ст. 42, п. 2 ч. 1 ст. 232, чч. 1, 2, 5 ст. 235, ст. 237-1 КЗпП України, керуючись ст. 133, 137, 141, 175 ЦПК України,

 

ПРОШУ:

 

 1. поновити на роботі ОСОБА_1 на посаді ПОСАДА_1 ТОВ «ОСОБА_3».
 2. стягнути з ТОВ «ОСОБА_3» на користь ОСОБА_1 заробітну плату за час вимушеного прогулу в сумі по день постановлення рішення.
 3. стягнути з ТОВ «ОСОБА_3» на корить ОСОБА_1 ХХХ ХХ грн. моральної шкоди.
 4. стягнути з ТОВ «ОСОБА_3» на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу.
 5. допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення ОСОБА_1 на робо­ті і стягнення заробітної плати за один місяць.

 

Додатки:

 1. завірені належним чином копії сторінок трудової книжки;
 2. завірена належним чином копія посадової інструкції ПОСАДА_1 ТОВ «ОСОБА_3»;
 3. завірена належним чином копія штатного розпису ТОВ «ОСОБА_3»;
 4. завірена належним чином Копія наказу № ХХ по ТОВ «ОСОБА_3».
 5. завірена належним чином копія довідки по заробітній платі за останні два місяці № ХХХ.
 6. завірена належним чином копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю від ХХ.ХХ.20ХХ р. №ХХХХ.
 7. завірена належним чином копія витягу з договору про надання адвокатських послуг від __.__.20__ р. №__.

 

 1. завірена належним чином копія квитанції до прибуткового касового ордера № ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р.
 2. завірені належним чином копії заяви та доданих до неї документів для Відповідача.
 3. копія ордера від ХХ.ХХ.ХХХХ р. №ХХХ.
 4. копія акту наданих послуг №ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ.
 5. копія квитанції до прибуткового касового ордера №3 від ХХ.ХХ.ХХХХ р.
 6. копія Детального опису наданих послуг №ХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р.

 

дата                                                  Представник Позивача

Адвокат ОСОБА_2________________________

Представник ОСОБА_1 Адвокат ОСОБА_2 ____________________________